X

Rambergåsen

Nøtterøy

Prosjektet er et innspill til Kommuneplanen i Færder kommune. Eiendommen ligger nord på Nøtterøy i kort avstand fra Tønsberg sentrum. Prosjektet er i tråd med RPBA sin målsetting om etablering av nye boliger i sentrumsnære områder. Rambergåsen skal være et foregangsprosjekt for bærekraftig boligutvikling.

Terrenget er ulendt og bratt fjell med et slakere område på toppen. Det er dekket av spredt furuskog og lyng. Det meste forblir allment friområde mens en mindre del av eiendommen blir omgjort til boligformål. Adkomst til Vestfjorden og tilknytning til helsestien på Nøtterøy er del av prosjektet og vil gi bedre tilgjengelighet for allmenheten. Bebyggelsens fotavtrykk og størrelse på tomtene er minst mulig for å bevare områdets topografi og vegetasjon. Det planlegges 60-70 boliger fordelt på tett og lav bebyggelse og lavblokker i 1 til 3 etasjer. En variert typologi vil gi et attraktivt boligmiljø med ulike uteområder, nærlekeplasser og gatetun.

Konseptet er basert på prinsippene for null-utslipps nabolag ZEN - Zero Emission Neighbourhood - som fokuserer på bærekraft i alle faser fra produksjon, transport, bruk, vedlikehold og gjenvinning. Det skal være et foregangsprosjekt med diffusjonsåpne konstruksjoner, trematerialer og grønne tak, og utstrakt bruk av fellesløsninger for fornybar energi vektlegges.

Kategori:
eiendomsutvikling, boliger
Sted:
Nøtterøy
Areal:
6.000m²
Ferdigstilt:
Oppdrag:
Foto: